X

За ваш уређај је
доступна апликација

latinica  ћирилица
С љубављу храбрим срцима банер

УПРАВНИ ОДБОР РТРС-а

Орган управљања РТРС-а је Управни одбор.

Управни одбор је орган путем којег се на начин одређен Законом, штите интереси јавности у погледу квалитета и порука радио и телевизијских програма који се емитују у медијима, врши нандзор над цјелокупним пословањем, као и над коришћењем и располагањем имовином РТРС-а.

Управни одбор има четири члана и то по једног из реда сваког од конститутивних народа БиХ и из реда осталих које, у складу са Законом, именује Народна скупштина Републике Српске.

Услове, поступак и начин избора, именовања и разрјешења чланова Управног одбора РТРС-а регулисани су Законом о Радио - телевизији Републике Српске ("Службени гласник РС" број 49/06).

Чланови Управног одбора именују се на период од четири године, а по истеку мандата не могу бити поново именовани.

Члан Управног одбора који је у последњој години свог четворогодишњег мандата обавља дужност предсједавајућег Управног одбора у тој години.

 

Управни одбор:
- доноси програмске планове радија, телевизије и план рада Мултимедија,
- доноси Статут и друга акта предузећа,
- одлучује о располагању имовином у складу са законом и статутом,
- одлучује о улагањима за развој РТРС-а у складу са законом и статутом,
- усваја финансијски план и годишње финансијске извјештаје и периодичне обрачуне,
- одобрава годишњи буџет,
- представља јавности и Народној скупштини Републике Српске годишње планове програма и финансијске планове и извјештаје о реализицији тих планова,
- именује и разрјешава генералног директора и закључује уговор о раду са генералним директором,
- одлучује о логу радија и телевизије,
- даје сагласност на именовање носилаца највиших функција - руководиоци сектора,
- одговара за повећање покривености простора Републике Српске сигналом РТРС-а,
- прати и контролише законитост и успјешност рада РТРС-а,
- стара се о обезбјеђивању услова из дозволе Регулаторне агенције,
- усваја програмске планове за радио и телевизију,
- доноси одлуку о висини износа до којег генерални директор располаже средствима,
- усваја пословне уговоре с Корпорацијом јавних РТВ сервиса БиХ,
- одлучује о куповини, продаји и оптерећењу некретнина РТРС-а,
- доноси приједлог текста уређивачких смјерница за заједнички документ те врсте на нивоу Јавног радио-телевизијског система БиХ,
- одлучује о пружању додатних програмских сервиса,
- доноси одлуке о броју ИТЦ-а дописништава и студија,
- иницира и утврђује приједлог промјене висине РТВ таксе о чему коначну одлуку доноси Одбор Јавног РТВ система БиХ,
- оснива Програмски савјет у складу са законом,
- доноси Пословник о свом раду,
- обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

 

Чланови Управног одбора РТРС-а су:

ДАЛИБОР РАЧИЋ, предсједник Управног одбора ЈП РТРС,

ИВОНА ПЕЈИН, замјеник предсједника Управног одбора ЈП РТРС,

РАСИМ ДИЗДАРЕВИћ, члан Управног одбора ЈП РТРС,

СЛОБОДАН БОШКОВИЋ, члан Управног одбора ЈП РТРС